• Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze żłobka tylko i wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione.
  • Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego przez upoważnioną przez nich osobę.
  • Rodzice mogą upoważnić pisemnie pełnoletnie osoby trzecie do odbioru swojego dziecka. Upoważnienie rodzić musi dostarczyć osobiście minimum tego samego dnia kiedy dziecko zostanie odebrane przez upoważnioną osobę.
  • Pracownicy żłobka mają obowiązek w razie wątpliwości co do wiarygodności osoby, która odbiera dziecko- sprawdzenia zgodności danych w dokumencie tożsamości z danymi na pisemnym upoważnieniu rodziców.
  • Placówka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo ( np. upojenie alkoholowe, narkotykowe).
  • Rodzice lub prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko Pracownikowi Placówki. W przeciwnym wypadku Placówka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
  • Jeśli Dziecko zdradza objawy choroby Placówka może odmówić przyjęcia Dziecka lub poprosić Rodziców /Opiekunów o niezwłoczne zabranie Dziecka ze Żłobka.
  • Placówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez Dziecko z domu.
  • Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Żłobka, Pracownik placówki ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Niezależnie od przyczyny spóźnienia, Żłobek może naliczyć dodatkowe opłaty, w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty kwadrans po godzinie 17:30.
  • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.